ෆාම් ඔයිල් මිනිස් පරිභෝජනයට නුසුදුසුද? කටුපොල් වගාව තහනම් කළේ ඇයි?