පාම් තෙල් භාවිතය අපිට ඉතා පෝෂණීය මෙන්ම ආර්ථිකමය වශයෙන් ද ඉතා ලාභදායකයි. නමුත් මිථ්‍යා මත නිසා කර්මාන්තයක් ලෙස එය තර්ජනයට ලක් වී ඇත.

news